Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
emsek.gr-home-after-slider

Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Ως τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1712/1987), επαγγελματίας ή έμπορος, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και διατηρεί έδρα ή υποκατάστημα εντός των ορίων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης. 

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου  γίνονται τα πρόσωπα που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος και να εκφράσουν τη γνώμη τους στη Γενική Συνέλευση, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Γιατί να γίνω μέλος;

4 + 1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

1. Ενημερώνεστε άμεσα για οτιδήποτε αφορά στη λειτουργία της αγοράς, των καταστημάτων και των επιχειρήσεων (ωράριο, εκπτώσεις, νομοθεσίες, εργατικά, χρηματοδοτήσεις, κ.ά.) 

2. Σας δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της επιχείρησής σας με έγκυρη ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα (χρηματοδοτικά, εκπαίδευσης, νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, κ.ά.) 

3. Σας παρέχουμε προτάσεις και λύσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά (νομικό, φορολογικό, εμπορικό, ασφαλιστικό, κ.ά.) 

4. Τα αιτήματά σας και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς υποστηρίζονται και προωθούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. 

5. Έχετε πάντα ένα σύμμαχο των συμφερόντων σας και των συμφερόντων του εμπορικού κόσμου της περιοχής σας 

 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση
 • Να εκλέγεται στα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου, στις Επιτροπές του και ως αντιπρόσωπος στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εφόσον έχει τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο
 • Να μετέχει σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις
 • Να ψηφίζει αντιπροσώπους μόνο για δύο ομοσπονδίες, εφόσον προσκομίσει στο Σύλλογο υπεύθυνη δήλωση ότι αυτός αποτελεί την κύρια πρωτοβάθμια επαγγελματική του οργάνωση 
 • Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και των επιδιώξεών του
 • Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου 
 • Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και τη Διοίκησή του
 • Να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση
 • Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Συλλόγο

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, αποβάλλεται κάθε μέλος που:

 • Επιχειρεί πράξεις αντίθετες προς το σκοπό ή κατά των συμφερόντων του Συλλόγου
 • Δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα προς βλάβη του Συλλόγου ή των μελών του
 • Αν, κατά παραβίαση των όρων του καταστατικού, έθεσε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να ενημερώσει το Σωματείο εγγράφως τουλάχιστον προ ενός έτους ενώ ταυτόχρονα έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να κατέβει ως υποψήφιος σε εκλογές κάθε βαθμού Αυτοδιοίκησης, στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Εάν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712/1987 ή στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων 
 • Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σύλλογο:
 • Αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτόν μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του
 •  Όταν συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά τη συνταξιοδότησή του
 • Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 •